Правила при чтении канонов

Чтение акафистов или канонов дома

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах. Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно. Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2 И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3 Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4 Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5 И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6 И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7 И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8 И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9 Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10 Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11 Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12 и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей. В восьмой песни вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Представленные на Акафистнике каноны предназначены, в первую очередь, для домашнего чтения и содержат некоторые упрощения (убраны подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и т.п.). Тексты для богослужения доступны в «зеленых» и «коричневых» минеях.

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

akafistnik.ru

Порядок чтения Канонов

Общее начало всех канонов:

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясными поклонами.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.) Слава, и ныне.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь.

Господи, помилуй. (12 раз.) Слава, и ныне.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

Псалом 142

Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвыя века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа моя яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящим в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, в оньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имене Твоего ради, Господи, живиши мя правдою Твоею, изведеши от печали душу мою и милостию Твоею потребиши враги моя и погубиши вся стужающия души моей, яко аз раб Твой есмь.

Слава, и ныне. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды.) Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне.

Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне.

Стих 1: Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его.
Припев: Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне.

Стих 2: Обышедше обыдоша мя и именем Господним противляхся им.
Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне.

Стих 3: Не умру, но жив буду и повем дела Господня.
Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне.

Стих 4: Камень, Егоже небрегоша зиждущии, Сей бысть во главу угла, от Господа бысть Сей и есть дивен во очесех наших.
Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне.

Затем дважды читаем тропарь святой.

Слава, и ныне, Богородичен по гласу тропаря (см. Приложение) (Примечание: Богородичен берется того же гласа, что и предшествующий ему тропарь.).

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Общее окончание всех канонов:

Владычице, приими молитву раб Своих и избави нас от всякия нужды и печали, Ты еси, Богородице, оружие наше и стена, Ты еси заступница, и к Тебе прибегаем, Тя и ныне на молитву призываем, да избавиши нас от врагов наших. Возвеличим Тя вси, всенепорочную Матерь Христа Бога, Юже осени Дух Пресвятый. (Поклон.)

Трисвятое. Пресвятая Троице. Господи, помилуй. (Трижды.) Слава, и ныне. Отче наш.

Затем читаем тропарь, Слава, кондак, и ныне, Богородичен.

Господи, помилуй (40 раз).

И, по желанию, одну или несколько молитв. Если нет отдельной молитвы, то можно читать молитву общую святой (см. Приложение 2).

Если молитвы опускаем, то: Слава и ныне.

Затем:

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. (Поклон.)

Слава, и ныне (поклон). Господи, помилуй (трижды). Господи, благослови. (Поклон.)

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, святыя мученицы (или святых мучениц, или преподобныя, или праведныя), имярек и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Господи, помилуй (трижды).

По желанию трижды читаем тропарь о здравии:

Милостиве Господи, спаси и помилуй раб Твоих, имена их (поклон). Избави их от всякия скорби, гнева и нужды (поклон), от всякия болезни душевныя и телесныя (поклон). Прости им всякое согрешение, вольное и невольное (поклон), и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Величание общее святой

Величаем тя, святая, имярек, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Величание преподобной

Ублажаем тя, преподобная мати, имярек, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Величание общее мученице

Величаем тя, святая мученице, имярек, и чтим святыя страдания твоя, яже за Христа претерпела еси.

Богородичны

Глас 1: Гавриилу вещавшу Тебе, Дево, радуйся, со гласом воплощашеся всех Владыка, в Тебе, святем кивоте, якоже рече праведный Давид: явилася еси ширшая небес, поносивши Зиждителя Твоего. Слава Всельшемуся в Тя, слава Прошедшему из Тебе, слава Свободившему нас рождеством Твоим.

Глас 2: Вся паче смысла, вся преславная Твоя, Богородице, таинства, чистоте запечатанной, и девству храниму, Мати позналася еси неложна, Бога рождши истиннаго, Того моли спастися душам нашим.

Глас 3: Тя ходатайствовавшую спасение рода нашего, воспеваем Богородице Дево, плотию бо от Тебе восприятою Сын Твой и Бог наш, Крестом восприим страсть, избави нас от тли, яко человеколюбец.

Глас 4: Еже от века утаенное и Ангелом несведомое таинство, Тобою, Богородице, сущим на земли явися Бог, в неслитном соединении воплощаемь, и Крест волею нас ради восприим, имже воскресив первозданнаго, спасе от смерти души наша.

Глас 5: Радуйся, двере Господня непроходимая; радуйся стено, и покрове притекающих к Тебе; радуйся, необуреваемое пристанище, и неискусобрачная, рождшая плотию Творца Твоего и Бога. Молящи не оскудевай о воспевающих, и кланяющихся рождеству Твоему.

Глас 6: Благословенную нарекий Твою Матерь, пришел еси на страсть вольным хотением, возсияв на Кресте, взыскати хотя Адама, глаголя Ангелом: срадуйтеся Мне, яко обретеся погибшая драхма. Вся мудре устроивый Боже наш, слава Тебе.

Глас 7: Яко нашего воскресения сокровище, на Тя надеющияся, Всепетая, от рова и глубины прегрешений возведи, Ты бо повинныя греху спасла еси, рождшая спасение наше, яже прежде рождества Дева, и в рождестве Дева, и по рождестве паки пребываеши Дева.

Глас 8: Иже нас ради рождейся от Девы, и распятие претерпев Благий, испровергий смертию смерть, и воскресение явлей яко Бог, не презри яже создал еси рукою Твоею, яви человеколюбие Твое, Милостиве, приими рождшую Тя Богородицу молящуюся за ны, и спаси, Спасе наш, люди отчаянныя.

Молитва общая святой

О святая, имярек. Подвигом добрым подвизавшися на земли, восприяла еси на небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтим святую память твою. Ты же, предстоящи Престолу Божию, приими моления наша и ко всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Примечание: Если хотим прочесть акафист святой, то его следует читать по 6-й песне канона, вместо кондака и икоса. В этом случае кондак и икос вычитываются по 3-й песне, перед седальнами или перед иным кондаком, если таковой имеется. После акафиста продолжаем читать канон — 7-ю песнь и далее.

Припевы к тропарям канонов на утрене

Богослужебный Устав предполагает, что пение канона на утрене в течение всего года (за исключением Страстной и Светлой седмиц) сопровождается песнями Священного Писания. Существует три редакции библейских песней (помещаются в Ирмологии): праздничная («Поем Господеви. »), будничная («Господеви поем. ») и великопостная. Однако в обиходе Русской православной церкви утвердилась практика петь канон с библейскими песнями только в дни св. Четыредесятницы, в прочие же периоды года использовать так называемые «молебные припевы».

Пение канона со стихами библейских песней во все дни года, в какие это предписывается Уставом, более соответствует содержанию и историческому развитию богослужения, но во многих храмах выполнение этих указаний Типикона зачастую является трудноисполнимым. Поэтому у совершителей богослужения возникает необходимость иметь под рукой собрание основных припевов для канонов утрени на весь год.

Припевы иногда приводятся в богослужебных книгах, но чаще являются результатом литургической практики, во многом завися от местных традиций. Существует общее правило произносить перед тропарем припев, отражающий содержание канона и связанный по смыслу с последующим тропарем.

Предлагаемый ниже список припевов, не претендуя на полноту, является попыткой предложить чтецам припевы для канонов. Кроме того, собрание припевов будет полезно священнослужителям при соверщении молебнов.

Припевы к канонам

 • Господских праздников и каноны Постной и Цветной Триоди: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
 • Пресвятой Троицы (и троичны других канонов): Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
 • Воскресный: Слава, Господи, святому Воскресению Твоему.
 • Крестовоскресный: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и Воскресению.
 • Богородичный (и богородичны других канонов): Пресвятая Богородице, спаси нас.
 • Умилительные или покаянные каноны Октоиха, Великий канон прп. Андрея Критского: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
 • Честного Креста: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.
 • Архангелов, ангелов и всех Безплотных Сил: Святии Архангели и Ангели, молите Бога о нас.
 • Св. Иоанна Предтечи: Святый великий Иоанне, Предтече Господень, моли Бога о нас [или: Крестителю Спасов Иоанне, моли Бога о нас].
 • Апостолов: Святии апостоли, молите Бога о нас.
 • Всех святых: Вси святии, молите Бога о нас.
 • Заупокойный: Упокой, Господи, души усопших раб Твоих.
 • Припевы общие

 • Пророку: Святый пророче Божий (имя рек), моли Бога о нас.
 • Апостолу: Святый апостоле (имя рек), моли Бога о нас [или: Апостоле Христов (имя рек), моли Бога о нас].
 • Апостолу и Евангелисту: Святый апостоле и евангелисте (имя рек), моли Бога о нас.
 • Апостолам: Святии апостоли, молите Бога о нас.
 • Святителю: Святителю отче (имя рек), моли Бога о нас [или: Святителю отче наш5 (имя рек), моли Бога о нас].
 • Святителям: Святителие Христовы, молите Бога о нас.
 • Преподобному: Преподобне отче (имя рек), моли Бога о нас.
 • Двум преподобным: Преподобнии отцы (имя рек) и (имя рек), молите Бога о нас.
 • Преподобным: Преподобнии отцы, молите Бога о нас.
 • Св. первомученику Стефану: Святый первомучениче и архидиаконе Стефане, моли Бога о нас.
 • Мученику: Святый мучениче (имя рек), моли Бога о нас.
 • Великомученику: Святый великомучениче (имя рек), моли Бога о нас.
 • Мученикам, мученицам: Святии мученицы, молите Бога о нас.
 • Священномученику: Святый священномучениче (имя рек), моли Бога о нас [или: Священномучениче6 (имя рек), моли Бога о нас].
 • Священномученикам: Святии священномученицы, молите Бога о нас.
 • Священноисповеднику: Святителю Христов иисповедниче (имя рек), моли Бога о нас.
 • Священномученику и исповеднику: Священномучениче и исповедниче (имя рек), моли Бога о нас.
 • Преподобномученику: Святый преподобномучениче (имя рек), моли Бога о нас [или: Преподобномучениче (имя рек), моли Бога о нас].
 • Преподобномученикам: Святии преподобномученицы, молите Бога о нас.
 • Преподобноисповеднику: Преподобне отче, исповедниче (имя рек), моли Бога о нас [или: Преподобне отче (имя рек), исповедниче, моли Бога о нас].
 • Мученикам и исповедникам: Святии мученицы и исповедницы, молите Бога о нас.
 • Новомученику: Святый новомучениче (имя рек), моли Бога о нас.
 • Новомученикам Российским: Святии новомученицы и исповедницы Российстии, молите Бога о нас.
 • Святому благоверному князю: Святый благоверный княже (имя рек), моли Бога о нас [или: Святый благоверный великий княже (имя рек), моли Бога о нас].
 • Благоверным князьям (двум): Святии благовернии князие (имя рек) и (имя рек), молите Бога о нас.
 • Страстотерпцу князю: Святый страстотерпче княже (имя рек), моли Бога о нас.
 • Страстотерпцам князьям (двум): Святии страстотерпцы князие (имя рек) и (имя рек), молите Бога о нас.
 • Безсребренникам (двум): Святии чудотворцы и безсребренницы (имя рек) и (имя рек), молите Бога о нас.
 • Праведному: Святый праведный (имя рек), моли Бога о нас.
 • Блаженному и Христа ради юродивому: Святый праведный (имя рек), моли Бога о нас [или: Святый блаженный (имя рек), моли Бога о нас].
 • Мученице: Святая мученице (имя рек), моли Бога о нас.
 • Великомученице: Святая великомученице (имя рек), моли Бога о нас.
 • Преподобной: Преподобная мати (имя рек), моли Бога о нас.
 • Преподобным женам: Святыя преподобныя матери, молите Бога о нас [или: Святыя преподобныя жены, молите Бога о нас].
 • Преподобномученице: Святая преподобномученице (имя рек), моли Бога о нас.
 • Праведной: Святая праведная мати (имя рек), моли Бога о нас.
 • Блаженной: Святая праведная мати (имя рек), моли Бога о нас [или: Святая блаженная мати (имя рек), моли Бога о нас].

Особые припевы

 • Архангелу Михаилу: Святый Архистратиже Михаиле, моли Бога о нас.
 • Семи отрокам Ефесским или Трем отрокам: Святии отроцы, молите Бога о нас.
 • Праотцам: Святии праотцы, молите Бога о нас.
 • Собору отцев: Святии отцы, молите Бога о нас.
 • В Неделю по Рождестве Христове: Святии Богоотцы, молите Бога о нас.
 • В субботу сырной седмицы: Преподобнии отцы, молите Бога о нас [в 7-й песни: Святыя преподобныя матери, молите Бога о нас].
 • В Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших: Вси святии земли Русския, молите Бога о нас.
 • КАНОНЫ ЗА УМЕРШИХ

  В старинных церковных книгах имеются два канона за усопших, предназначенные для домашнего употребления: канон за единоумершего и канон общий за умерших. Это те самые каноны, о которых упоминалось, когда речь была о панихиде. Они печатаются и в наших богослужебных книгах. Старинные издания этих канонов важны тем, что там дается подробное указание, как читать их дома мирянину.

  Порядок домашнего чтения этих канонов следующий: за начальным возгласом: молитвами святых отец наших следует обычное начало , псалом 90, тропарь Глубиною мудрости с его богородичном, псалом 50 и самый канон: В последовании нет указания относительно пения ирмосов: у нас установилась практика на келейном, домашнем правиле читать каноны со ирмосом. Так на трех канонах, так на правиле ко Причащению. На келейном, домашнем правиле не предполагается антифонного пения, потому может быть и нечетное число песнопений на каждой песне. Так и каноны об умерших на домашнем правиле можно петь со ирмосом. По 3-й песне канона седален, причем при чтении канона за усопших многих обычный седален, Воистину суета суть всяческая, с его богородичном. А при каноне за единоумершего, седален положенный на панихиде и заупокойной утрени пред 50-м псалмом: Покой, Спасе наш. с его Богородичном. По 6-й песни кондак и икос, по 9-й песни Достойно есть.

  Трисвятое и тропарь: Со духи праведных. После них вместо ектении Господи помилуй 40 раз, Слава и ныне, Честнейшую. Именем Господним благослови, отче010 . Возглас: Молитвами святых отец наших, и особая заупокойная молитва: Помяни Господи Боже . За молитвой следуют предшествующие отпусту: Честнейшую. Слава, и ныне, Господи помилуй (трижды), Благослови и отпуст: Господи Иисусе Христе Сыне Божий молитвами Пречистыя Твоея Матери, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и упокой душу раба Твоего (или раб Твоих) в безконечныя веки, яко благ и Человеколюбец и затем троекратно возглашается: рабу Божию преставльшемуся (имя рек) вечная память. А при каноне за умерших многих заключительное возглашение в такой форме: Рабом Божиим преставльшимся, отцем и братиями нашим и всем православным христианам, о нихже и поминание творим, вечная память. В заключении следующую молитву: Помяни, Господи, души усопших раб Твоих (поклон), елико в житии своем, яко человецы согрешиша, Ты же, яко Человеколюбец Бог прости их и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), и Царствия причастники учини (поклон), и душам нашим полезное сотвори (поклон).

  xn--80aafxiqcbbffb0agpc0d.xn--p1ai

  Правила при чтении канонов

  +7 (8452) 23 04 38

  +7 (8452) 23 77 23

  На вопросы, посвященные личному молитвенному правилу христианина, отвечает настоятель Свято-Троицкого собора Саратова игумен Пахомий (Брусков)

  Молитва – это свободное обращение души человека к Богу. Как соотнести эту свободу с обязанностью читать правило даже тогда, когда делать этого явно не хочется?

  Свобода – это не вседозволенность. Человек так устроен, что если он себе позволяет послабление, возвращаться в прежнее состояние бывает очень тяжело. В житийной литературе встречается масса примеров, когда подвижники оставляли свое молитвенное правило ради оказания любви пришедшим братьям. Таким образом, они заповедь любви ставили выше своего молитвенного правила. Но следует помнить, что эти люди достигли необычайных высот духовной жизни, непрестанно пребывали в молитве. Когда же мы чувствуем, что не хотим молиться, это банальное искушение, а не проявление свободы.

  Правило поддерживает человека в духовно развитом состоянии, оно не должно зависеть от сиюминутного настроения. Если человек оставляет молитвенное правило, он очень быстро приходит в расслабление.

  Кроме того, следует помнить, что когда человек общается с Богом, между ними всегда стремится встать враг нашего спасения. И не позволять ему это сделать не является ограничением свободы личности.

  В какой момент времени нужно читать утреннее и вечернее правило?

  Об этом четко и ясно написано в любом православном молитвослове: «Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно перед Всевидящим Богом и, совершая крестное знамение, произнеси…». Кроме того, сам смысл молитв говорит нам о том, что утренние молитвы читаются в самом начале дня, когда ум человека не занят еще никакими мыслями. А вечерние молитвы следует читать на сон грядущим, после всяких дел. В этих молитвах сон сравнивается со смертью, постель – со смертным одром. И странно, поговорив о смерти, пойти смотреть телевизор или общаться с родственниками.

  Любое молитвенное правило строится на опыте Церкви, к которому мы должны прислушиваться. Эти правила не нарушают человеческой свободы, а помогают получить максимальную духовную пользу. Конечно, из любого правила могут быть исключения, основанные на каких-то непредвиденных обстоятельствах.

  Что еще, кроме утренних и вечерних молитв, может входить в молитвенное правило мирянина?

  В правило мирянина могут входить достаточно разнообразные молитвы и чинопоследования. Это могут быть различные каноны, акафисты, чтение Священного Писания или Псалтири, поклоны, Иисусова молитва. Кроме того, в правило должно входить краткое или более подробное поминовение о здравии и упокоении близких. В монастырской практике существует обычай включать в правило чтение святоотеческой литературы. Но прежде чем добавить что-то к своему молитвенному правилу, нужно хорошо подумать, посоветоваться со священником, оценить свои силы. Ведь правило читается независимо от настроения, усталости, других сердечных движений. А если человек пообещал что-то Богу, это нужно обязательно выполнять. Святые отцы говорят: пусть правило будет небольшим, но постоянным. При этом молиться нужно от всего сердца.

  Может ли человек сам, без благословения начать читать каноны, акафисты в добавление к молитвенному правилу?

  Конечно, может. Но если он не просто прочитал молитву по стремлению сердца, а увеличивает тем самым свое постоянное молитвенное правило, лучше спросить благословение у духовника. Священник взглядом со стороны оценит его состояние правильно: на пользу ли будет ему подобное увеличение. Если христианин регулярно исповедуется, следит за своей внутренней жизнью, подобное изменение в его правиле, так или иначе, отразится на его духовной жизни.

  Но это возможно, когда у человека есть духовник. Если духовника нет, и он сам решил что-то добавить к своему правилу, все-таки лучше посоветоваться на очередной исповеди.

  В дни, когда служба длится всю ночь, и христиане не спят, нужно ли читать вечерние и утренние молитвы?

  – Мы не привязываем утреннее и вечернее правило к определенному времени. Однако было бы неправильно вечерние молитвы читать утром, а утренние – вечером. Мы не должны фарисейски относиться к правилу и читать его во что бы то ни стало, игнорируя смысл молитвословий. Если вы не собираетесь спать, зачем испрашивать благословение Божие на сон? Можно заменить утреннее или вечернее правило иными молитвами или чтением Евангелия.

  Можно ли женщине дома читать молитвенное правило с непокрытой головой?

  – Я думаю, что женщине лучше совершать молитвенное правило в платке. Это воспитывает в ней смирение и показывает ее послушание Церкви. Ведь из Священного Писания мы узнаем, что жена покрывает голову не для окружающих, а для Ангелов (1 Кор. 11,10). Это вопрос личного благочестия. Конечно, Богу все равно, в платке или без него вы встаете на молитву, но это важно для вас.

  Каким образом читаются каноны и последование ко святому Причащению: в один день накануне или можно разделить их чтение на несколько дней?

  – Нельзя подходить к исполнению молитвенного правила формально. Свои отношения с Богом человек должен выстраивать сам, исходя из молитвенной подготовки, здоровья, свободного времени, практики общения с духовником.

  Сегодня сложилась традиция при подготовке к Причастию читать три канона: Господу, Богородице и Ангелу Хранителю, акафист Спасителю или Богородице, последование ко святому Причащению. Я думаю, что лучше прочитать все правило в один день накануне Причастия. Но если тяжело, можно распределить и на три дня.

  Зачастую друзья, знакомые спрашивают, как подготовиться к Причастию, как читать Псалтирь? Что им отвечать нам, мирянам?

  – Отвечать нужно то, что точно знаешь сам. Нельзя брать на себя ответственность что-то строго обязательно предписывать другому или говорить то, в чем не уверен. При ответе нужно руководствоваться общераспространенной традицией церковной жизни сегодняшнего дня. Если нет личного опыта, нужно прибегнуть к опыту Церкви, святых отцов. А если задали вопрос, ответ на который вам неизвестен, нужно посоветовать обратиться к священнику или святоотеческим творениям.

  Прочитала перевод некоторых молитв на русский язык. Оказывается, раньше я вкладывала в них совершенно иной смысл. Нужно ли стремиться к единому пониманию, читать переводы или можно понимать молитвы так, как подсказывает сердце?

  Молитвы следует понимать так, как они написаны. Можно провести аналогию с обычной литературой. Мы читаем произведение, понимаем его по-своему. Но всегда интересно узнать, какой смысл в это произведение вкладывал сам автор. Также и текст молитвы. В каждую из них автор вложил особый смысл. Ведь мы же не заговор читаем, а обращаемся к Богу с определенным прошением или славословием. Можно вспомнить слова апостола Павла о том, что лучше пять слов сказать на понятном наречии, чем тысячу на непонятном (1 Кор. 14, 19). К тому же авторами большинства православных молитвословий являются святые подвижники, прославленные Церковью.

  Как относиться к современным молитвам? Можно ли читать все, что пишут в молитвословах, или предпочитать более древние?

  – Лично меня больше трогают слова более древних канонов, стихир. Они кажутся мне более глубокими и проникновенными. Но многим людям нравятся и современные акафисты за их простоту.

  Если Церковь приняла молитвы, относиться к ним нужно с благоговением, почтением и попытаться найти для себя пользу. Но понимать, что некоторые современные молитвы по своему содержанию не столь высокого качества, как молитвы, составленные древними подвижниками.

  Когда человек пишет молитву для общественного употребления, он должен понимать, какую ответственность на себя берет. Он должен обладать молитвенным опытом, но при этом быть и хорошо образованным. Все тексты, которые предлагаются современными творцами молитв, должны подвергаться редактированию, проходить строгий отбор.

  Что важнее – дочитать правило дома или прийти вовремя на службу?

  – Пойти на службу. Если человек собрался в храм, то на первом месте должна быть общественная молитва. Хотя отцы сравнивали общественную и домашнюю молитву с двумя крылами птицы. Как птица не может лететь с одним крылом, так и человек. Если он не будет молиться дома, а только ходить в храм, то, скорее всего, молитва не пойдет у него и в храме. Ведь у него нет опыта личного богообщения. Если человек молится только дома, но в храм не ходит, значит, у него нет понимания того, что такое Церковь. А без Церкви нет спасения.

  Чем мирянин может при необходимости заменить службу дома?

  Сегодня издается большое количество богослужебной литературы, различных молитвословов. Если мирянин не может присутствовать на службе, он может по каноннику прочитать и утреннюю, и вечернюю службы, и обедницу.

  Можно ли читать правило сидя?

  Апостол Павел пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно» (1 Кор. 6, 12). Устал или болеешь – можно сесть в Церкви, при чтении домашнего правила. Но следует понимать, чем при этом руководствуешься: болью, которая мешает молиться, или ленью. Если альтернативой чтению молитвы сидя является ее полное отсутствие, конечно, лучше читать сидя. Если человек тяжело болен, можно даже и лежа. Но если он просто устал или его борет лень, нужно побороть себя и вставать. Во время богослужений Устав регламентирует, когда можно стоять или сидеть. К примеру, чтение Евангелия, акафисты мы слушаем стоя, а во время чтения кафизм, седальнов, поучений садимся.

  eparhia-saratov.ru

  Смотрите так же:

  • Требования к доказательствам в суде Доказательства в налоговом споре Налоговые споры зачастую основываются на различных оценках фактов реальной деятельности компании и ее контрагентов. Для принятия решения судам бывает недостаточно первичных документов, регистров […]
  • Преимущества экспертизы Преимущества Экспертное учреждение «Бюро судебных экспертиз» в своей работе предоставляет клиентам ряд дополнительных и бесплатных услуг, которые обеспечивают удобство работы с нами. Доступность услуг для всех регионов Российской […]
  • Пособие матери-одиночке в екатеринбурге Какие льготы и выплаты положены матери-одиночке Семьи, где отец или мать-одиночка воспитывают ребенка имеют те же права и льготы, что и полные семьи. Однако на федеральном и региональном уровне предусмотрены дополнительные привилегии: […]
  • Штраф за езду без прав на тракторе Штраф за езду без прав и документов в 2018 году Как Вы знаете, водитель обязан при себе иметь водительское удостоверение, регистрационные документы на авто или прицеп, полис ОСАГО и так далее. По требованию сотрудника ГИБДД водитель […]
  • Купля продажа авто переоформление Надо ли перерегистрировать автомобиль при смене прописки? Как это сделать правильно Большинство автолюбителей задаются вопросом: надо ли перерегистрировать автомобиль при смене прописки? Ответ: НАДО. Когда человек меняет адрес прописки, […]
  • Работа на авито в уфе с проживанием Работа Каменщик Уфа Чтобы устроиться на должность Каменщик в г. Уфа, часто требуется: ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО. Мы сами Вам new_releasesперезвоним. А ПИШЕМ СМС НА УКАЗАННЫЙ НОМЕР ВИДЕ: ИМЯ, И ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА, СТАЖОПЫТ РАБОТЫ, ВОЗРАСТ. НЕ […]