Закон от 01062010 2297-vi

О защите персональных данных

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист персональних даних

Стаття 1. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки.

Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення баз персональних даних та обробки персональних даних у цих базах:

фізичною особою — виключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб;

журналістом — у зв’язку з виконанням ним службових чи професійних обов’язків;

професійним творчим працівником — для здійснення творчої діяльності.

Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;

суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону.

Стаття 3. Законодавство про захист персональних даних

Законодавство про захист персональних даних складають Конституція України , цей Закон, інші закони та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 4. Суб’єкти відносин, пов’язаних із персональними даними

1. Суб’єктами відносин, пов’язаних із персональними даними, є:

суб’єкт персональних даних;

володілець бази персональних даних;

розпорядник бази персональних даних;

уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних;

інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних.

2. Володільцем чи розпорядником бази персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи — підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.

3. Розпорядником бази персональних даних, володільцем якої є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, крім цих органів, може бути лише підприємство державної або комунальної форми власності, що належить до сфери управління цього органу.

Стаття 5. Об’єкти захисту

1. Об’єктами захисту є персональні дані, які обробляються в базах персональних даних.

2. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

3. Законом може бути заборонено віднесення персональних даних певних категорій громадян чи їх вичерпного переліку до інформації з обмеженим доступом.

4. Персональні дані фізичної особи, яка претендує зайняти чи займає виборну посаду (у представницьких органах) або посаду державного службовця першої категорії, не належать до інформації з обмеженим доступом, за винятком інформації, яка визначена такою відповідно до закону.

Стаття 6. Загальні вимоги до обробки персональних даних

1. Мета обробки персональних даних має бути сформульована в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність володільця бази персональних даних, та відповідати законодавству про захист персональних даних.

У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних суб’єктом персональних даних має бути надана згода на обробку його даних відповідно до зміненої мети.

2. Персональні дані мають бути точними, достовірними, у разі необхідності — оновлюватися.

3. Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки.

Обсяг персональних даних, які можуть бути включені до бази персональних даних, визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних або відповідно до закону.

4. Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім’я документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе.

5. Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

6. Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

7. Якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних, обробляти персональні дані без його згоди можна до часу, коли отримання згоди стане можливим.

8. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення.

9. Використання персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях може здійснюватися лише в знеособленому вигляді.

10. Типовий порядок обробки персональних даних у базах персональних даних затверджується уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних.

Порядок обробки персональних даних, які належать до банківської таємниці, затверджується Національним банком України.

Стаття 7. Особливі вимоги до обробки персональних даних

1. Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

2. Положення частини першої цієї статті не застосовується, якщо обробка персональних даних:

1) здійснюється за умови надання суб’єктом персональних даних однозначної згоди на обробку таких даних;

2) необхідна для здійснення прав та виконання обов’язків у сфері трудових правовідносин відповідно до закону;

3) необхідна для захисту інтересів суб’єкта персональних даних або іншої особи у разі недієздатності або обмеження цивільної дієздатності суб’єкта персональних даних;

4) здійснюється релігійною організацією, громадською організацією світоглядної спрямованості, політичною партією або професійною спілкою, що створені відповідно до закону, за умови, що обробка стосується виключно персональних даних членів цих об’єднань або осіб, які підтримують постійні контакти з ними у зв’язку з характером їх діяльності, та персональні дані не передаються третій особі без згоди суб’єктів персональних даних;

5) необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги;

6) необхідна в цілях охорони здоров’я, для забезпечення піклування чи лікування за умови, що такі дані обробляються медичним працівником або іншою особою закладу охорони здоров’я, на якого покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних;

7) стосується обвинувачень у вчиненні злочинів, вироків суду, здійснення державним органом повноважень, визначених законом, щодо виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом;

8) стосується даних, які були оприлюднені суб’єктом персональних даних.

Стаття 8. Права суб’єкта персональних даних

1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

2. Суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

3. Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник.

Стаття 9. Реєстрація баз персональних даних

1. База персональних даних підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних.

Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2. Реєстрація баз персональних даних здійснюється за заявочним принципом шляхом повідомлення.

3. Заява про реєстрацію бази персональних даних подається володільцем бази персональних даних до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних.

Заява повинна містити:

звернення про внесення бази персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних;

інформацію про володільця бази персональних даних;

інформацію про найменування і місцезнаходження бази персональних даних;

інформацію про мету обробки персональних даних у базі персональних даних, сформульовану відповідно до вимог статей 6 і 7 цього Закону;

інформацію про інших розпорядників бази персональних даних;

підтвердження зобов’язання щодо виконання вимог захисту персональних даних, встановлених законодавством про захист персональних даних.

4. Уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України:

повідомляє заявника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження заяви про її отримання;

приймає рішення про реєстрацію бази персональних даних протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви.

Володільцю бази персональних даних видається документ встановленого зразка про реєстрацію бази персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних.

5. Уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних відмовляє в реєстрації бази персональних даних, якщо заява про реєстрацію не відповідає вимогам частини третьої цієї статті.

6. Володілець бази персональних даних зобов’язаний повідомляти уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних про кожну зміну відомостей, необхідних для реєстрації відповідної бази, не пізніш як протягом десяти робочих днів з дня настання такої зміни.

7. Уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних протягом десяти робочих днів з дня надходження повідомлення про зміну відомостей, необхідних для реєстрації відповідної бази, повинен прийняти рішення щодо зазначеної зміни та повідомити про це володільця бази персональних даних.

Стаття 10. Використання персональних даних

1. Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця бази щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до закону.

2. Використання персональних даних володільцем бази здійснюється у разі створення ним умов для захисту цих даних. Володільцю бази забороняється розголошувати відомості стосовно суб’єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з такими даними.

3. Використання персональних даних працівниками суб’єктів відносин, пов’язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

4. Відомості про особисте життя фізичної особи не можуть використовуватися як чинник, що підтверджує чи спростовує її ділові якості.

Стаття 11. Підстави виникнення права на використання персональних даних

1. Підставами виникнення права на використання персональних даних є:

1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних. Суб’єкт персональних даних має право при наданні згоди внести застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних;

2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю бази персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень.

2. Володілець бази персональних даних може доручити обробку персональних даних розпоряднику бази персональних даних відповідно до договору в письмовій формі.

3. Розпорядник бази персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, визначених у договорі.

Стаття 12. Збирання персональних даних

1. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу та внесення їх до бази персональних даних.

2. Суб’єкт персональних даних протягом десяти робочих днів з дня включення його персональних даних до бази персональних даних повідомляється про свої права, визначені цим Законом, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані, виключно в письмовій формі.

3. Повідомлення не здійснюється, якщо персональні дані збираються із загальнодоступних джерел.

4. Зібрані відомості про суб’єкта персональних даних, а також інформація про їх джерела надаються цьому суб’єкту персональних даних за його вимогою, крім випадків, установлених законом.

Стаття 13. Накопичення та зберігання персональних даних

1. Накопичення персональних даних передбачає дії щодо поєднання та систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних.

2. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.

Стаття 14. Поширення персональних даних

1. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу з баз персональних даних за згодою суб’єкта персональних даних.

2. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

3. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує сторона, що поширює ці дані.

4. Сторона, якій передаються персональні дані, повинна попередньо вжити заходів щодо забезпечення вимог цього Закону.

Стаття 15. Знищення персональних даних

1. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог закону.

2. Персональні дані в базах персональних даних підлягають знищенню у разі:

1) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;

2) припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником бази, якщо інше не передбачено законом;

3) набрання законної сили рішенням суду щодо вилучення даних про фізичну особу з бази персональних даних.

3. Персональні дані, зібрані з порушенням вимог цього Закону, підлягають знищенню в базах персональних даних у встановленому законодавством порядку.

4. Персональні дані, зібрані під час виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом, знищуються в базах персональних даних відповідно до вимог закону.

Стаття 16. Порядок доступу до персональних даних

1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог цього Закону або неспроможна їх забезпечити.

3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

4. У запиті зазначаються:

1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);

2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);

3) прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

5) перелік персональних даних, що запитуються;

5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

Стаття 17. Відстрочення або відмова у доступі до персональних даних

1. Відстрочення доступу суб’єкта персональних даних до своїх персональних даних не допускається.

2. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

У повідомленні про відстрочення зазначаються:

1) прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;

3) причина відстрочення;

4) строк, протягом якого буде задоволене запит.

3. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

У повідомленні про відмову зазначаються:

1) прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

2) дата відправлення повідомлення;

3) причина відмови.

Стаття 18. Оскарження рішення про відстрочення або відмову в доступі до персональних даних

1. Рішення про відстрочення або відмову в доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

2. Якщо запит зроблено суб’єктом персональних даних щодо даних про себе, обов’язок доведення в суді законності відмови у доступі покладається на володільця бази персональних даних, до якого подано запит.

Стаття 19. Оплата доступу до персональних даних

1. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

2. Доступ інших суб’єктів відносин, пов’язаних з персональними даними, до персональних даних певної фізичної особи чи групи фізичних осіб може бути платним у разі додержання умов, визначених цим Законом. Оплаті підлягає робота, пов’язана з обробкою персональних даних, а також робота з консультування та організації доступу до відповідних даних.

3. Розмір плати за послуги з надання доступу до персональних даних органами державної влади визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право на безперешкодний і безоплатний доступ до персональних даних відповідно до їх повноважень.

Стаття 20. Зміни і доповнення до персональних даних

1. Володільці чи розпорядники баз персональних даних зобов’язані вносити зміни до персональних даних на підставі вмотивованої письмової вимоги суб’єкта персональних даних.

2. Дозволяється внесення змін до персональних даних за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, якщо на це є згода суб’єкта персональних даних чи відповідна зміна здійснюється за рішенням суду, що набрало законної сили.

3. Зміна персональних даних, які не відповідають дійсності, проводиться невідкладно з моменту встановлення невідповідності.

Стаття 21. Повідомлення про дії з персональними даними

1. Про передачу персональних даних третій особі володілець бази персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб’єкта персональних даних, якщо цього вимагають умови його згоди або інше не передбачено законом.

2. Повідомлення, зазначені у частині першій цієї статті, не здійснюються у разі:

1) передачі персональних даних за запитами при виконанні завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом;

2) виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, передбачених законом;

3) здійснення обробки персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях.

3. Про зміну чи знищення персональних даних або обмеження доступу до них володілець бази персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб’єкта персональних даних, а також суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, яким ці дані було передано.

Стаття 22. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних

1. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють такі органи:

1) уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних;

2) інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

2. Парламентський контроль за додержанням прав людини на захист персональних даних здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини відповідно до закону.

Стаття 23. Уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних

1. Уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних — центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить захист персональних даних, що утворюється відповідно до законодавства.

2. Уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних:

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних;

2) реєструє бази персональних даних;

3) веде Державний реєстр баз персональних даних;

4) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства про захист персональних даних із забезпеченням відповідно до закону доступу до інформації, пов’язаної з обробкою персональних даних у базі персональних даних, та до приміщень, де здійснюється їх обробка;

5) видає обов’язкові для виконання законні вимоги (приписи) про усунення порушень законодавства про захист персональних даних;

6) розглядає пропозиції, запити, звернення, вимоги та скарги фізичних і юридичних осіб;

7) організовує та забезпечує взаємодію з іноземними суб’єктами відносин, пов’язаних із персональними даними;

8) бере участь у роботі міжнародних організацій з питань захисту персональних даних.

Стаття 24. Забезпечення захисту персональних даних у базах персональних даних

1. Держава гарантує захист персональних даних.

2. Суб’єкти відносин, пов’язаних із персональними даними, зобов’язані забезпечити захист цих даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них.

3. Забезпечення захисту персональних даних у базі персональних даних покладається на володільця цієї бази.

4. Володілець бази персональних даних в електронній формі забезпечує її захист відповідно до закону.

5. В органах державної влади та органах місцевого самоврядування, організаціях, установах і на підприємствах усіх форм власності визначається структурний підрозділ або відповідальна особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону.

6. Фізичні особи — підприємці, у тому числі лікарі, які мають відповідну ліцензію, адвокати, нотаріуси особисто забезпечують захист баз персональних даних, якими вони володіють, згідно з вимогами закону.

Стаття 25. Обмеження дії окремих статей цього Закону

1. Обмеження прав, передбачених статтями 8, 11 і 17 цього Закону, здійснюється лише в інтересах:

1) національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

2) захисту прав і свобод фізичних осіб, персональні дані яких обробляються, чи прав інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, а також з метою боротьби із злочинністю;

3) забезпечення суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, зведеною знеособленою інформацією щодо персональних даних відповідно до законодавства.

2. Суб’єкти відносин, пов’язаних із персональними даними, здійснюють свої повноваження в межах, установлених Конституцією та законами України.

Стаття 26. Фінансування робіт із захисту персональних даних

Фінансування робіт та заходів щодо забезпечення захисту персональних даних здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними.

Стаття 27. Застосування положень цього Закону

1. Положення щодо захисту персональних даних, викладені в цьому Законі, можуть доповнюватися чи уточнюватися іншими законами, за умови, що вони встановлюють вимоги щодо захисту персональних даних, що не суперечать вимогам цього Закону.

2. Професійні об’єднання можуть розробляти корпоративні кодекси поведінки з метою забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів персональних даних, сприяння додержанню законодавства, враховуючи специфіку обробки персональних даних у різних сферах.

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних

Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Стаття 29. Міжнародне співробітництво

1. Співробітництво з іноземними суб’єктами відносин, пов’язаних із персональними даними, регулюється Конституцією України , цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору України.

3. Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, здійснюється лише за умов забезпечення належного захисту персональних даних, за наявності відповідного дозволу та у випадках, встановлених законом або міжнародним договором України, у порядку, встановленому законодавством. Персональні дані не можуть поширюватися з іншою метою, ніж та, з якою вони були зібрані.

Стаття 30. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

search.ligazakon.ua

Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности

 • Общие положения
 • Настоящие Положение о политике конфиденциальности (далее — Положение) является официальным документом ООО «АПГРЕЙД СИСТЕМ», расположенного по адресу: 04107, г. Киев, ул. Нагорная, д.15 (далее — «Компания»), и определяет порядок обработки и защиты информации о физических лицах (далее — Пользователи), пользующихся сервисами, информацией, услугами, программами (в т.ч. программами лояльности) и продуктами интернет-магазина, расположенного на доменном имени center37.com (далее — Сайт).

  Соблюдение конфиденциальности важно для Компании, ведь целью данной Политики конфиденциальности является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, от несанкционированного доступа и разглашения.

  Мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы осуществляем обработку персональных данных — любые действия или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

  Отношения, связанные с обработкой персональных данных и информации о пользователях Сайта, регулируются настоящим Положением, иными официальными документами Компании и действующим законодательством Украины.

  Обработка персональных данных осуществляется нами на законной и справедливой основе, действуя разумно и добросовестно и на основе принципов:

  — законности целей и способов обработки персональных данных;
  — добросовестности;
  — соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Компании;
  — соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных

  Настоящая Политика Конфиденциальности регулирует любой вид обработки персональных данных и информации личного характера (любой информации, позволяющей установить личность, и любой иной информации, связанной с этим) о физических лицах, которые являются потребителями продукции или услуг Компании.

  Настоящая Политика распространяется на обработку личных, персональных данных, собранных любыми средствами, как активными, так и пассивными, как через Интернет, так и без его использования, от лиц, находящихся в любой точке мира.

 • Сбор персональных данных
 • Целью обработки персональных данных является выполнения обязательств Компании перед Пользователями в отношении использования Сайта и его сервисов.

  Обработка персональных данных пользователей осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

  Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) и которая может быть использована для идентификации определенного лица либо связи с ним.

  Мы можем запросить у Вас персональные данные в любой момент, когда Вы связываетесь с Компанией. Компания может использовать такие данные в соответствии с настоящей Политикой Конфиденциальности. Она также может совмещать такую информацию с иной информацией для целей предоставления и улучшения своих продуктов, услуг, информационного наполнения (контента) и коммуникаций.

  Ниже приведены некоторые примеры типов персональных данных, которые Компания может собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

  КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ

  Мы можем собирать различные данные/информацию, включая:

  — имя и фамилию,
  — дату рождения;
  — пол, семейное положение;
  — почтовый адрес;
  — номер телефона;
  — адрес электронной почты;
  Персональные данные могут также включать в себя дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу Компании в целях исполнения Компании обязательств перед Пользователями, вытекающих из договора на оказание услуг. Компания вправе, в частности, запросить у Пользователя копию документа, удостоверяющего личность, либо иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию Пользователя, а также иные дополнительные данные, которые, по усмотрению Компании, будут являться необходимыми и достаточными для идентификации такого Пользователя и позволят исключить злоупотребления и нарушения прав третьих лиц.

  Когда Вы привлекаете к нашим мероприятиям и активностям других лиц или приглашаете их к коммуникациям с нами, Компания может собирать предоставляемые Вами персональные данных об этих лицах, такую как: имя, фамилия, дата рождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона.

  При обработке персональных данных нами обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.

  III. Хранение и использование персональных данных

  Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.

  КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

  Собираемые нами персональные данные позволяют направлять Вам уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Они также помогает нам улучшать наши услуги, контент и коммуникации. Если Вы не желаете быть включенным в наш список рассылки, Вы можете в любое время отказаться от рассылки путём информирования нас по указанным контактам для обратной связи, а также внесения изменений в настройках вашего профиля на сайте.

  Время от времени мы можем использовать Ваши персональные данные для отправки важных уведомлений, содержащих информацию об изменениях наших положений, условий и политик, а также подтверждающих размещенные Вами заказы и совершенные покупки. Поскольку такая информация важна для Ваших взаимоотношений с Компанией, Вы не можете отказаться от получения таких сообщений.

  Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как: проведение аудита, анализ данных и различных исследований в целях улучшения продуктов и услуг Компании, а также взаимодействие с потребителями.

  Если Вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или похожем стимулирующем мероприятии, мы сохраняем за собой право использовать предоставляемые Вами персональные данные для управления такими программами.

  СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ

  Мы также собираем персональные данные, не являющиеся персональными − данные, не позволяющие прямо ассоциировать их с каким-либо определённым лицом. Мы можем собирать, использовать, передавать и раскрывать информацию, не являющуюся персональной, для любых целей. Ниже приведены примеры информации, не являющейся персональной, которую мы собираем, и как мы можем её использовать:

  Мы можем собирать персональные данные, такие как: сведения о роде занятий, языке, почтовом индексе, уникальном идентификаторе устройства, местоположении и временной зоне, в которой используется тот или иной продукт, для того чтобы лучше понимать поведение потребителей и улучшать наши продукты, услуги и коммуникации.

  Мы можем также собирать персональные данные/информацию о том, чем интересуется пользователь на нашем веб-сайте при использовании других наших продуктов и сервисов. Такие персональные данные/информация собирается и используется для того, чтобы помочь нам предоставлять более полезную информацию нашим покупателям и для понимания того, какие элементы нашего сайта, продуктов и услуг наиболее интересны. Для целей настоящей Политики Конфиденциальности совокупные данные рассматриваются как данные/информация, не являющиеся персональными.

  Если мы совмещаем информацию, не являющуюся персональной, с персональной информацией, такая совокупная информация будет рассматриваться как персональная информация, пока такая информация будет являться совмещённой.

  1. Передача персональных данных
  2. Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами.

   Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств

   При указании пользователя или при наличии согласия пользователя возможна передача персональных данных Пользователя третьим лицам-контрагентам Компании с условием принятия такими контрагентами обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации, в частности, при использовании приложений.

   Приложения, используемые Пользователями на Сайте, размещаются и поддерживаются третьими лицами (разработчиками), которые действуют независимо от Компании и не выступают от имени или по поручению Компании. Пользователи обязаны самостоятельно ознакомиться с правилами оказания услуг и политикой защиты персональных данных таких третьих лиц (разработчиков) до начала использования соответствующих приложений.

   Персональные данные Пользователя могут быть переданы по запросам уполномоченных органов государственной власти Украины только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Украины.

   Компания осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

   РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

   В некоторых случаях Компания может предоставлять определенную персональную информацию и данные стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать продукты и услуги потребителям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой транзакции.

   Персональная информация будет предоставляться Компанией только в целях обеспечения потребителей продуктами и услугами, а также для улучшения этих продуктов и услуг, связанных с ними коммуникаций. Такая информация не будет предоставляться третьим лицам для их маркетинговых целей.

   Для использования Ваших персональных данных для любой иной цели мы запросим Ваше Согласие на обработку Ваших персональных данных

   Компания предоставляет персональные данные/информацию Компаниям, оказывающим такие услуги, как: обработка информации, предоставление кредитов, исполнение заказов потребителей, доставка, иные виды обслуживания потребителей, определение вашего интереса к нашим продуктам и услугам, проведение опросов, направленных на изучение наших потребителей или удовлетворения качеством сервиса. Такие компании обязуются защищать Вашу информацию независимо от страны своего расположения.

   Компании может быть необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории или вне территории страны Вашего пребывания — раскрыть Ваши персональные данные. Мы также можем раскрывать персональные данные/информацию о Вас, если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях национальной безопасности, поддержания правопорядка или иных общественно важных случаях.

  3. Уничтожение персональных данных
  4. Персональные данные пользователя уничтожаются при:

   — самостоятельном удалении Пользователем данных со своей персональной страницы с использованием функциональной возможности «удалить аккаунт», доступной Пользователю при помощи настроек профиля;
   — удалении Компанией информации, размещаемой Пользователем, а также персональной страницы Пользователя в случаях, установленных договором купли продажи (оферта);
   — при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных.

   ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ (СOOKIES) И ИНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

   Веб-сайт, интерактивные услуги и приложения, сообщения электронной почты и любые иные коммуникации от лица Компании могут использовать идентификационные файлы cookies и иные технологии, такие как: пиксельные ярлыки (pixel tags), веб-маяки (web beacons). Такие технологии помогают нам лучше понимать поведение пользователей, сообщают нам, какие разделы нашего сайта были посещены пользователями, и измеряют эффективность рекламы и сетевых поисков. Мы рассматриваем информацию, собираемую файлами cookies и иными технологиями как информацию, не являющуюся персональной.

   Нашей целью в таких случаях является обеспечение более удобного и персонального взаимодействия с Компанией. Например, зная Ваше имя, мы можем использовать его в наших коммуникациях. Зная, что кто-либо, используя Ваш компьютер или устройство, приобрел определённый продукт или воспользовался определенной услугой, мы можем обеспечивать более полное соответствие Вашим интересам рекламных сообщений и сообщений электронной почты. В конечном итоге все эти знания помогают нам предоставлять Вам обслуживание высшего качества.

   Как и в случае большинства веб-сайтов, мы собираем некоторую информацию автоматически и храним её в файлах статистики. Такая информация включает в себя адрес Интернет-протокола (IP-адрес), тип и язык браузера, информацию о поставщике Интернет-услуг, страницы отсылки и выхода, сведения об операционной системе, отметку даты и времени, а также сведения о посещениях. Мы используем такую информацию для понимания и анализа тенденций, администрирования сайта, изучения поведения пользователей на сайте и сбора демографической информации о нашем основном контингенте пользователей в целом. Компания может использовать такую информацию в своих маркетинговых целях.

   В некоторых наших сообщениях электронной почты мы используем интерактивные ссылки на информацию, размещённую на сайте Компании. Когда пользователи проходят по таким ссылкам, прежде чем они попадают на страницу назначения на нашем веб-сайте, их запросы проходят отдельную регистрацию. Мы отслеживаем такие «проходные» данные, для того чтобы помочь нам определить интерес к отдельным темам и измерить эффективность наших коммуникаций с потребителями. Если Вы предпочитаете, чтобы Ваши обращения не отслеживались подобным образом, Вы не должны проходить по текстовым или графическим ссылкам в сообщениях электронной почты.

   Пиксельные ярлыки позволяют нам направлять сообщения электронной почты в формате, читаемом потребителями, и сообщают нам, были ли такие сообщения прочитаны. Мы можем использовать такую информацию для ограничения количества направляемых потребителям сообщений или прекращения их направления.

  5. Защита персональных данных
  6. Компания предпринимает меры предосторожности — включая правовые, организационные, административные, технические и физические — для обеспечения защиты Ваших персональных данных в соответствии Закона ВР Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010 № 2297-VI редакция действует с 01.01.2017 в целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

   Когда Вы используете некоторые продукты, услуги или приложения Компании или размещаете записи на форумах, в чатах или социальных сетях, предоставляемые Вами персональные данные видны другим пользователям и могут быть прочитаны, собраны или использованы ими. Вы несёте ответственность за персональные данные, которые Вы предпочитаете предоставлять, в таких случаях самостоятельно. Например, если Вы указываете своё имя и адрес электронной почты в записи на форуме, такая информация является публичной. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности при использовании таких функций.

   ЦЕЛОСТНОСТЬ И СОХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

   Взаимодействуя с Компанией, Вы можете легко поддерживать свои персональные данные и информацию в актуальном состоянии. Мы будем хранить Ваши персональные данные и информацию в течение срока, необходимого для выполнения целей, описываемых в настоящей Политике Конфиденциальности, за исключением случаев, когда более длительный период хранения данных и информации необходим в соответствии с законодательством либо разрешён им.

   Мы не собираем персональные данные о несовершеннолетних. Если нам станет известно о том, что мы получили персональные данные о несовершеннолетнем, мы предпримем меры для удаления такой информации в максимально короткий срок.

   Мы настоятельно рекомендуем родителям и иным лицам, под чьим присмотром находятся несовершеннолетние (законные представители — родители, усыновители или попечители), контролировать использование несовершеннолетними веб-сайтов.

   СТОРОННИЕ САЙТЫ И УСЛУГИ

   Веб-сайты, продукты, приложения и услуги Компании могут содержать ссылки на веб-сайты, продукты и услуги третьих лиц. Наши продукты и услуги могут также использовать или предлагать продукты или услуги третьих лиц. Персональные данные и информация, собираемая третьими лицами, которые могут включать такие сведения, как данные местоположения или контактная информация, регулируется правилами соблюдения конфиденциальности таких третьих лиц. Мы призываем Вас изучать правила соблюдения конфиденциальности таких третьих лиц.

   Компания не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате использования Интернета или Услуг Сайта доступ к информации о Пользователе и за последствия использования данных и информации, которые, в силу природы Сайта, доступны любому пользователю сети Интернет.

   СОБЛЮДЕНИЕ ВАШЕЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ КОМПАНИИ

   Для того чтобы убедиться, что Ваши персональные данные находятся в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до работников Компании и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности внутри Компании.

   ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

   Если у вас возникнут вопросы в отношении Политики Конфиденциальности Компании или обработки данных Компанией, Вы можете связаться с нами по контактам для обратной связи.

   VII. Обращения пользователей

   К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Компанией применяется действующее законодательство Украины.

   Пользователи вправе направлять Компании свои запросы, в том числе запросы относительно использования их персональных данных, направления отзыва согласия на обработку персональных данных в письменной форме по адресу, указанному разделе Общие положения настоящего положения, или в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Украины, и отправленного по средствам формы обратной связи.

   Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике Конфиденциальности, Компания обязуется руководствоваться нормами и положениями Закона ВР Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010 № 2297-VI редакция действует с 01.01.2017.

   Посетитель сайта Компании, предоставляющий свои персональные данные и информацию, тем самым соглашается с положениями данной Политики Конфиденциальности.

   Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в Политику в любое время по своему усмотрению с целью дальнейшего совершенствования системы защиты от несанкционированного доступа к сообщаемым Пользователями персональным данным без согласия Пользователя. Когда мы вносим существенные изменения в Политику Конфиденциальности, на нашем сайте размещается соответствующее уведомление вместе с обновлённой версией Политики Конфиденциальности.

   Действие настоящей Политики не распространяется на действия и интернет-ресурсов третьих лиц.

   Компания ООО «АПГРЕЙД СИСТЕМ»
   (Международная франчайзинговая сеть
   Future Education Center 3/7)

   center37.com

  Смотрите так же:

  • Оформить двери в прихожей Двери в интерьере прихожей Двери в прихожей – это неотъемлемая часть обустройства ее интерьера. При ремонте, уделите особое внимание дверям. Оформление дверей в прихожей Как правило, в обычных квартирах прихожая представляет собой […]
  • Как найти оплату налога за квартиру Как узнать, какой налог на квартиру надо заплатить в 2018 году? В этой статье я расскажу, как узнать и оплатить задолженность по налогам на квартиру. В обязанность гражданина входит своевременная оплата налога на недвижимость. Но […]
  • 283 статья ук рф что это 283 статья ук рф что это 1. Состав этого преступления имелся в УК РСФСР в разделе иных государственных преступлений (ст. 75). В УК этот состав включен в главу о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства […]
  • Закон об образовании ст 47 п 3 Согласно п. 5 ст. 47 273-ФЗ "педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года". Что значит "профилю педагогической деятельности"? По […]
  • Что надо при поступление на юриста Какие экзамены нужно сдавать на юриста В нашей стране получить профессию юриста можно, пройдя комплексное обучение с области правоведения. Для того чтобы считаться первоклассным специалистом, нужно не только хорошо сдать экзамены в ВУЗе, […]
  • Интернет магазин новые законы Законы интернет-торговли, которые должен знать каждый продавец Продажа товаров через интернет становится все более популярной и востребованной, однако, вместе с тем, возникают сложности, касающиеся вопросов правового регулирования […]