Закон no 3723

Закон no 3723

Чи можна розраховувати на призначення пенсії за Законом України «Про державну службу», маючи стаж державної служби – понад 20 років?

Для осіб, які на день набрання чинності Законом України від 10.12.2015 р. № 889- V ІІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 889) мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, зберігається право на призначення пенсії відповідно до Закону України від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 3723) в порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.

Статтею 25 Закону № 3723 визначено сім категорій посад державної служби, а також посади, які належать до кожної із цих категорій. Також цією статтею зазначено, що віднесення посад державних службовців, не перелічених у цій статті, а також віднесення до відповідної категорії нових посад державних службовців проводиться Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідним державним органом.

Отже, право на призначення пенсії державного службовця визначають за записами трудової книжки, в разі неможливості визначення за даними трудової книжки, чи належала обіймана особою посада до посад, визначених ст. 25 Закону № 3723, може бути витребувано додаткові документи.

За досягнення якого віку призначається пенсія відповідно до Закону України «Про державну службу»?

Для визначення віку, досягнувши якого, особа має право на призначення пенсії державного службовця, застосовуються норми ст. 37 Закону № 3723.

Отже, на одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 років, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсій страхування».

До досягнення 62-річного віку право на пенсію за віком мають державні службовці – чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку.:

60 років – які народились до 31 грудня 1952 р.;

60 років шести місяців – які народились з 1 січня до 31 грудня 1953 р.;

61 року – які народилися з 1 січня до 31 грудня 1954 р.;

61 років шести місяців – які народились з 1 січня до 31 грудня 1955 р.

Чи є обов’язковою умовою для призначення пенсії за Законом України «Про державну службу» звільнення з посади державного службовця?

Пенсія відповідно до Закону України «Про державну службу» призначається незалежно від факту роботи на державній службі, тому звільнятися не потрібно.

Проте до 31 грудня 2016 р., в період роботи на державній службі, згідно зі ст. 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» така пенсія не виплачуватиметься.

Незалежно від факту роботи та обійманої посади пенсія виплачується в повному обсязі інвалідам І та ІІ групи, інвалідам війни ІІІ групи та учасникам бойових дій, особам, на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також особам, визначеним п. ІІІ Прикінцевих положень Закону України від 24.12.2015 р. № 911- V ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Для визначення права на такий вид пенсії, а також за додатковою інформацією можна звертатися за адресою: вул. Івана Франка, 10, тел.: 4-86-40, 4-86-44, 5-92-25.

Галина Корнєва –начальник відділу

з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій № 1

Ізмаїльського об’єднаного управління ПФУ Одеської області

www.izmail-rada.gov.ua

5.3. Соединение и выделение уголовных дел и материалов уголовного дела

Соединение уголовных дел

Должностное лицо, уполномоченное на принятие решения о соединении уголовных дел

Сформулированный в ч. 3 ст. 153 УПК РФ общий подход законодателя к распределению полномочий между прокурором и руководителем следственного органа по принятию решения о соединении уголовных дел таков: если хотя бы по одному уголовному делу из соединяемых уголовных дел производится предварительное следствие, решение о соединении дел принимает руководитель следственного органа. Когда же по всем соединяемым делам осуществляется дознание в порядке гл. 32 УПК (вне зависимости от того, у кого уголовное дело находится в производстве), решение о соединении уголовных дел – прерогатива прокурора.

В частности, решение о соединении уголовных дел, находящихся в производстве одного и того же следователя, производится на основании постановления руководителя следственного органа, в штат которого входит следователь. Если уголовные дела находятся в производстве следственной группы, решение об их соединении принимается руководителем следственного органа, которым было поручено данной следственной группе производство предварительного следствия по соответствующим уголовным делам. Когда предварительное следствие по уголовным делам осуществляет руководитель следственного органа, при наличии к тому фактических оснований он сам вправе вынести постановление о соединении этих уголовных дел.

Аналогичны требования закона к процедуре соединения уголовных дел, находящихся в производстве одного и того же дознавателя либо начальника подразделения дознания. Постановление о соединении таких уголовных дел выносит прокурор, непосредственно надзирающий за соблюдением ими закона. Когда уголовные дела находятся в производстве группы дознавателей и возникает необходимость их соединения, руководитель группы дознавателей обращается к прокурору с мотивированным ходатайством о вынесении соответствующего постановления. В приведенной ситуации решение о соединении уголовных дел принимает прокурор, надзирающий за соблюдением законов органом дознания, начальник которого в свое время принял решение о производстве дознания данной группой дознавателей.

Но не всегда уголовные дела, которые следует соединить, находятся в производстве одного органа предварительного расследования. Если такие уголовные дела расследуют следователи одного следственного подразделения, решение об их соединении находится в пределах полномочий руководителя следственного органа, возглавляющего искомое следственное подразделение. Когда следователи (руководители следственных органов, следственные группы), в производстве которых находятся уголовные дела, состоят в штате разных следственных подразделений одного ведомства, постановление о соединении уголовных дел принимает руководитель вышестоящего по отношению к данным подразделениям следственного органа.

Но следователи (руководители следственных органов, следственные группы) могут относиться к разным ведомствам. Если хотя бы одно уголовное дело в такой ситуации находится в производстве следователя следственного подразделения Следственного комитета РФ, руководитель следственного органа (данного подразделения) Следственного комитета РФ и будет принимать решение о соединении уголовных дел. Когда же уголовные дела находятся в производстве следователей различных ведомств, но среди них нет следователя Следственного комитета РФ, вступает в действие ч. 7 ст. 151 УПК РФ. В этом случае подследственность объединенного дела определяется прокурором, надзирающим за соблюдением законов данными органами предварительного следствия, с соблюдением подследственности, установленной ст. 151 УПК РФ. И уже исходя из этого решения прокурор направляет уголовные дела тому руководителю следственного органа, в компетенцию которого, по мнению прокурора, входит принятие решения о соединении искомых уголовных дел.

Уголовные дела, которые необходимо соединить, могут быть в производстве как органа предварительного следствия, так и органа дознания. В этом случае решение о соединении уголовных дел принимает руководитель следственного органа, в штат которого входит следователь, на основании решения прокурора, надзирающего за исполнением законов органом дознания, об определении подследственности.

В случае необходимости соединения уголовных дел, по которым производится дознание, разными органами предварительного расследования, постановление о соединении таких дел принимает прокурор, в пределах компетенции которого находится осуществление надзора за исполнением законов указанными учреждениями (должностными лицами). Причем буквальное толкование последнего предложения ч. 3 ст. 153 УПК РФ не дает нам альтернативы и вынуждает заявить, что искомое решение принимает прокурор и в той ситуации, когда дознание по одному из уголовных дел осуществляет следователь. Другое дело, что у прокурора в данном случае не будет возможности передать соединенное уголовное дело в производство органу дознания. Расследование объединенного уголовного дела в искомой ситуации может быть поручено только органу предварительного следствия, которому согласно п. 7 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ подследственно производство дознания хотя бы по одному из расследуемых преступлений. Когда же дознание производилось и следователем Следственного комитета РФ, и следователем органа по контролю за оборотом наркотиков, объединенное дело будет расследовать следователь Следственного комитета РФ.

В указанных ситуациях один из органов предварительного расследования (часть таковых или каждый из них) возбуждает перед руководителем следственного органа (прокурором), имеющим право вынести постановление о соединении уголовных дел, соответствующее ходатайство. Когда руководитель следственного органа вправе принять решение о соединении уголовных дел лишь на основании решения прокурора об определении подследственности, следователь (дознаватель и др.) обращается с ходатайством ни к руководителю следственного органа, а к прокурору. Причем он просит прокурора не о соединении уголовных дел, а об определении подследственности уголовного дела, в которое могут быть соединены дела, и об обращении к руководителю следственного органа с ходатайством о соединении уголовных дел о преступлениях, подследственных в соответствии со ст. 150 и 151 УПК РФ разным органам предварительного расследования.

Основания соединения уголовных дел

Юридическим основанием соединения уголовных дел является соответствующее постановление, вынесенное уполномоченным на то руководителем следственного органа (прокурором).

В соответствии со ст. 153 УПК РФ в одном производстве могут быть соединены:

1) дела по обвинению нескольких лиц в соучастии в совершении одного или нескольких преступлений;

2) дела по обвинению одного лица в совершении нескольких преступлений;

3) дело по обвинению в совершении особо тяжкого преступления соединено с делом о заранее не обещанном укрывательстве этого преступления;

4) дела, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц.

Указанный перечень не исчерпывающий. Как показывает опыт, уголовные дела целесообразно соединять также в том случае, когда вина одного лица находится в прямой зависимости от действий другого. Нельзя подвергать соединению дела по обвинению лиц, действия которых совершенно не связаны. У дел иногда одна свидетельская база, один потерпевший. Но это еще не основание их соединения. Более того, такого рода дела не всегда правомерно соединять.

Соединение уголовных дел – это право, а не обязанность руководителя следственного органа (прокурора). Соединение дел должно осуществляться только тогда, когда оно позволяет лучше выяснить общую картину происшествия и предупредить совершение аналогичных правонарушений.

Постановление о соединении уголовных дел

Принятое руководителем следственного органа (прокурором) решение о соединении дел оформляется постановлением. Содержание такого документа законодателем не урегулировано. Однако мы бы рекомендовали в постановлении о соединении уголовных дел отражать фактические основания принятия рассматриваемого процессуального решения. На практике, кроме того, выработано правило, согласно которому в постановлении о соединении дел обязательно отражаются цели соединения. Во всем остальном данное постановление отвечает общим требованиям к подобного рода процессуальным документам, а значит, состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Во вводной части такого документа отражаются номера соединяемых уголовных дел и сведения о преступлениях (пункт, часть, статья УК РФ), которые расследуются. В описательной части кроме фактического основания и целей соединения дел должна иметь место ссылка на ст. 153 УПК РФ.

В резолютивной части постановления кроме номеров соединяемых дел указывается номер, который присваивается соединенному (объединенному) уголовному делу. Здесь же фиксируется решение руководителя следственного органа (прокурора) о поручении производства предварительного расследования по соединенному делу конкретному органу предварительного следствия или дознания (указывается его наименование) либо конкретному следователю, дознавателю (указывается фамилия, имя, отчество, классный чин, звание должностного лица).

Исчисление срока по объединенному уголовному делу

При соединении нескольких уголовных дел в одном производстве срок следствия (дознания) следует исчислять по тому делу, по которому он является наиболее длительным. При этом календарное время предварительного расследования по остальным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается .

См.: Об изменении порядка исчисления срока предварительного следствия при соединении нескольких уголовных дел: указание Генерального прокурора РФ от 18 сентября 1996 года N 55/15.

Выделение уголовного дела

Субъекты, уполномоченные на принятие решения о выделении уголовного дела

В отличие от соединения, выделять уголовные дела в отдельное производство вправе не только руководитель следственного органа, но и дознаватель, следователь, руководитель следственной группы, а при определенных обстоятельствах начальник подразделения дознания и руководитель группы дознавателей. У прокурора такого полномочия нет даже тогда, когда решение о соединении искомых уголовных дел им было принято лично. Он вправе отменить незаконное или необоснованное постановление о выделении уголовного дела, вынесенное дознавателем (начальником подразделения дознания, руководителем группы дознавателей) в порядке, установленном УПК РФ. Но принять решение о выделении уголовного дела лично не имеет права.

Основания выделения уголовного дела

Юридическим основанием выделения уголовного дела является соответствующее постановление следователя (дознавателя и др.).

Следователь (дознаватель и др.) вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело:

1) в отношении отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях приостановления производства по уголовному делу в связи с тем, что:

а) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

б) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;

в) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;

г) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях (п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК РФ);

2) в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми (п. 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ);

3) в отношении иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования (п. 3 ч. 1 ст. 154 УПК РФ);

4) в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ);

5) когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов (ч. 2 ст. 154 УПК РФ);

6) когда по одному уголовному делу один или несколько обвиняемых не поддержали заявленное другим обвиняемым ходатайство о разрешении его дела судом присяжных (ч. 5 ст. 217 УПК РФ);

7) в отношении невменяемого соучастника или соучастника, психическое расстройство которого наступило после совершения преступления (ст. 436 УПК РФ).

Названные фактические основания выделения уголовного дела применимы на стадии предварительного расследования.

В ч. 1 ст. 154 УПК РФ закреплено право органа предварительного расследования при наличии к тому фактических оснований, в том числе и предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, выделить уголовное дело в отдельное производство. Нигде в законе не записано, что в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении подозреваемого (обвиняемого), с участием которого таковое составлено, должно быть выделено.

Выделение уголовного дела возможно при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Право принять такое решение у органа предварительного расследования появляется сразу после заключения искомого соглашения и невзирая на то, имеются ли в деле доказательства возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого.

Требование изъятия из возбужденного уголовного дела материалов уголовного дела, идентифицирующих личность подозреваемого (обвиняемого), и приобщения их к уголовному делу в отношении подозреваемого (обвиняемого), выделенному в отдельное производство, касается лишь случаев возникновения угрозы безопасности подозреваемого (обвиняемого).

Решение о выделении уголовного дела в связи с выбором одним из обвиняемых такой формы судопроизводства, как рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей, принимается следователем только в момент окончания предварительного следствия после заявления соответствующего ходатайства до направления дела в суд .

См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за III квартал 2005 года: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 23 ноября 2005 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. N 3.

Можно выделять дело не в отношении каких-либо невзаимосвязанных эпизодов преступной деятельности, а в отношении конкретных подозреваемых или обвиняемых. Можно выделить дело по обвинению (подозрению) лица, скрывшегося от правоохранительных органов, при отсутствии реальной возможности участия подозреваемого или обвиняемого в уголовном деле или в случае временного удостоверенного медицинским заключением тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого, препятствующего его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

Обязательные условия выделения уголовного дела

Выделение уголовного дела возможно при одновременном стечении следующих трех условий:

1) если это вызывается необходимостью;

2) если выделение дела не может повлиять на всесторонность и объективность исследования обстоятельств, как первого, так и второго уголовного дела;

3) если возможно раздельное судебное рассмотрение каждого из уголовных дел.

Решение о выделении уголовного дела принимается также в том случае, когда отсутствует связь между делами, о которой упоминается в ст. 153 УПК РФ применительно к соединению уголовных дел.

Всестороннее исследование обстоятельств дела означает проверку всех выдвинутых по делу версий, изучение как изобличающих, так и оправдывающих подозреваемого или обвиняемого обстоятельств.

Объективность доказывания предполагает, что основание принятия процессуального решения должно существовать не только по мнению одного лишь следователя (дознавателя и др.), но и любого иного контролирующего, надзирающего или впоследствии осуществляющего по делу уголовно-процессуальную деятельность субъекта.

Руководители следственных органов в случае необходимости вправе давать указание о выделении уголовного дела в самостоятельное производство о преступлениях с большим количеством эпизодов и участников (крупные финансовые мошенничества, бандитизм и др.) при условии, что невозможно своевременно закончить расследование в полном объеме, или когда обвиняемые (подозреваемые) скрылись от следствия, а принятое решение не повлияет на всесторонность, полноту, объективность исследования и разрешения дела.

При применении института выделения уголовного дела следует опасаться возможности переложить вину с одного обвиняемого (подозреваемого) на другого, выдвинуть на первый план второстепенного участника.

Постановление о выделении уголовного дела

Выделение дела всегда производится по постановлению компетентного органа. Перед тем как приступить к его составлению, следует определиться, какие документы будут выделены из первого дела: какие в подлинниках, какие в копиях. Если оригинал какого-то документа выделяется из основного уголовного дела, то в последнем обязательно должна остаться копия такого документа. При выделении уголовного дела в отдельное производство копии процессуальных документов должны быть удостоверены подписью следователя (дознавателя и др.) и печатью учреждения, где он работает. В суд нельзя направлять неудостоверенные ксерокопии протоколов следственных действий и иных процессуальных документов. В случае несоблюдения этого правила у суда не будет возможности проверить допустимость представленных доказательств .

См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 9 апреля 1997 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. N 10.

Исходя из требований уголовно-процессуального закона, постановление о выделении уголовного дела должно содержать:

– наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя и др.), принявшего решение о выделении уголовного дела;

– номер уголовного дела, из которого выделяется новое уголовное дело;

– существо дела (иначе – фабулу);

– основания и мотивировку выделения дела;

– ссылку на ст. 154 УПК РФ;

– решение о выделении уголовного дела, а в необходимых случаях и о возбуждении нового уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК;

– фамилию и инициалы лица, в отношении которого выделено уголовное дело;

– фамилию, имя и отчество лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело;

– присвоенный новому уголовному делу номер;

– указание на то, что копия данного постановления отправлена прокурору (если уголовное дело выделено в отдельное производство для производства предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица).

Постановление о выделении уголовного дела должно содержать в себе решение о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, в том случае, если уголовное дело выделяется в отдельное производство для производства предварительного расследования нового преступления и (или) в отношении нового лица. Выделение уголовного дела с одновременным возбуждением уголовного дела следователь (дознаватель и др.) вправе осуществить самостоятельно, без получения на то от кого-либо разрешения (ч. 3 ст. 154 УПК РФ).

Выделение уголовного дела производится на основании постановления следователя или дознавателя.

В постановлении рекомендуется также указывать перечень выделяемых материалов дела. Причем нет необходимости указывать, какие материалы выделены в подлинниках, а какие – в копиях .

См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 1999 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. N 7.

Копия постановления о выделении дела приобщается к делу, из которого новое дело выделено. Подлинник подшивается после описи документов в новом (выделенном) деле. За ним подшивается постановление о принятии дела к своему производству следователем (дознавателем и др.). Выносить отдельное постановление о возбуждении уголовного дела в таких случаях закон не требует . Решение о возбуждении уголовного дела, если таковое имело место, фиксируется в самом постановлении о выделении уголовного дела. Дело считается возбужденным с момента его выделения, если в постановлении о выделении уголовного дела содержится решение о возбуждении уголовного дела и принято данное решение в строгом соответствии с порядком, предусмотренным ст. 146 УПК РФ.

См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 1999 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. N 7.

Институт соединения и выделения уголовных дел распространяется на предварительное следствие, “дознание” в полном объеме и смешанное предварительное расследование. Однако выделение и соединение уголовных дел не может осуществляться органами дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно. Иначе говоря, данное общее условие предварительного расследования может иметь место не на любом этапе смешанного расследования, а лишь на том, когда таковое осуществляется органом предварительного расследования, в чьей компетенции производство предварительного расследования по данному уголовному делу в полном объеме.

Эвальвация срока по выделенному уголовному делу

Срок предварительного следствия (дознания) по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения постановления о выделении уголовного дела, если уголовное дело выделяется по новому преступлению и (или) в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого новое уголовное дело выделено в отдельное производство.

Выделение материалов из уголовного дела в отдельное производство

От выделения уголовного дела следует отличать выделение материалов, содержащих сведения о новом преступлении. Данный процессуальный институт предусмотрен ст. 155 УПК РФ. Он широко применяется на практике. После выделения в отдельное производство материалов уголовного дела осуществляется их предварительная проверка, по окончании которой выносится постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Решение о выделении из уголовного дела материалов, содержащих сведения о новом преступлении, следователь (дознаватель и др.) вправе принять, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными (не подозреваемыми или обвиняемыми по расследуемому уголовному делу) лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением. Оформляется оно постановлением, по форме аналогичным постановлению о выделении уголовного дела.

Законом не урегулированы форма и содержание постановления о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из основного уголовного дела и направлении их руководителю следственного органа (прокурору) для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ.

По нашему же мнению, постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела должно содержать:

– наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, фамилию, инициалы следователя (дознавателя и др.), принявшего указанное решение;

– номер уголовного дела, из которого выделяется материал, содержащего сведения о новом преступлении;

– существо деяния, содержащего признаки объективной стороны состава преступления (иначе – фабулу);

– основания и мотивировку выделения материалов дела;

– ссылку на ст. 155 УПК РФ;

– перечень выделяемых материалов (какие именно материалы, на каком количестве листов, содержащие сведения о каком именно преступлении);

– решение о направлении выделенных материалов конкретному руководителю следственного органа (прокурору).

Копия постановления о выделении материалов уголовного дела приобщается к делу, из которого материалы выделены. Подлинник подшивается в выделенный материал, содержащий сведения о новом преступлении.

Материалы из уголовного дела выделяются в виде копий документов. Подлинники документов рекомендуется оставлять в уголовном деле.

Выделенные материалы следователь направляет руководителю следственного органа, а дознаватель прокурору для определения, кто будет производить по ним проверку в порядке ст. 144 УПК РФ.

При определенных обстоятельствах постановление о выделении материалов уголовного дела может быть вынесено руководителем или членом следственной группы (группы дознавателей), а также начальником подразделения дознания.

Если основное уголовное дело находится в производстве руководителя следственного органа, он сам выносит постановление о выделении материалов уголовного дела, в котором сразу определяет лицо, которому поручает провести проверку по выделенному материалу. Нет необходимости такой материал пересылать руководителю вышестоящего следственного органа. Он направляется следователю-исполнителю непосредственно лицом, выделившим данный материал (руководителем следственного органа).

Срок предварительной проверки такого материала определен ст. 144 УПК РФ и составляет не более трех дней. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству соответственно следователя или дознавателя продлить этот срок до 10 дней. При необходимости проведения документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя уполномочены увеличить срок производимой ими предварительной проверки до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления. Данный срок исчисляется не с момента выделения материалов уголовного дела, а с момента получения следователем (дознавателем и др.) искомого материала с поручением руководителя следственного органа (прокурора) о производстве его предварительной проверки.

В случае возбуждения уголовного дела по итогам проверки материалов, содержащих сведения о новом преступлении и выделенных из уголовного дела в отдельное производство, последние допускаются в качестве доказательств по данному (новому) уголовному делу.

5.3. Соединение и выделение уголовных дел и материалов уголовного дела

zakoniros.ru

Об исчислении стажа должностных лиц местного самоуправления

13.09.2017 13068 9 0

Суть вопроса

Согласно Закону от 07.06.01 г. № 2493-ІІІ «О службе в органах местного самоуправления» (далее –
Закон № 2493) условия оплаты труда должностных лиц местного самоуправления должен определять Кабмин.

На сегодня составляющей заработка лиц, которые работают или служат в органах местного само-
управления, является надбавка за выслугу лет.

Согласно нормам ст. 22 Закона № 2493 в стаж службы в ОМС засчитывается период работы на должностях, на которые распространяется действие данного Закона, а также на должностях и в органах, время работы в которых засчитывается в стаж государственной службы. Выходит, что нормативно-правовая и законодательная база относительно определения стажа должностных лиц ОМС аналогична той, которая касается госслужащих.

В период действия Закона от 16.12.93 г. № 3723-ХІІ «О государственной службе» (далее – Закон № 3723) госслужащим надбавка за выслугу лет выплачивалась в зависимости от стажа госслужбы. Поэтому согласно ст. 33 Закона № 3723 ее выплата, которая устанавливалась в процентах к должностному окладу с учетом доплаты за ранг, осуществлялась в следующих размерах: более 3 лет – 10, более 5 лет – 15, более 10 лет – 20, более 15 лет – 25, более 20 лет – 30, более 25 лет – 40 процентов.

Следовательно, в решении КМУ, на основании которого определялись условия оплаты труда
госслужащих и должностных лиц местного самоуправления (см. пп. 4 п. 3 постановления КМУ от 09.03.06 г. № 268 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов», далее – Постановление № 268), и зафиксирована такая составляющая заработка госслужащих и должностных лиц ОМС, как надбавка за выслугу лет.

Исходя из норм ст. 22 Закона № 2493 и Порядка исчисления стажа государственной службы, утвержденного постановлением КМУ от 03.05.94 г. № 283 (далее – Порядок № 283), стаж госслужбы приобретался на должностях и в государственных органах, а также на должностях и в органах, определенных Законом № 2493 или на должностях, отнесенных Кабмином к соответствующим категориям должностей госслужбы
или должностей в ОМС.

Поскольку с 01.05.16 г. вступил в силу новый Закон от 10.12.15 г. № 889-VІІІ «О государственной службе» (далее – Закон № 889), существенно изменились принципы, по которым определяется право на получение госслужащими надбавки за выслугу лет. При этом по ст. 46 Закона № 889 в стаж госслужбы, как и ранее, продолжает засчитываться время пребывания на должностях в ОМС, предусмотренных Законом № 2493.

Действие Порядка № 283 отменено. Вместо него с 01.05.16 г. для госслужащих следует применять Порядок исчисления стажа государственной службы, утвержденный постановлением КМУ от 25.03.16 г. № 229 (далее – Порядок № 229).
Из-за того, что отдельным решением Кабмина не нормирован вопрос об исчислении стажа в органах местного самоуправления, данным Порядком пользуются в настоящий момент при исчислении стажа должностных лиц ОМС.

Важным является то, что согласно п. 8 Заключительных и переходных положений Закона № 889 и п. 6 Порядка № 229 стаж госслужбы за периоды работы до вступления в силу данного Закона должен исчисляться в порядке и на условиях, установленных на то время законодательством. Это означает, что до 01.05.16 г. (то есть до вступления в силу Закона № 889) при исчислении стажа в органах местного самоуправления следует применять нормы Порядка № 283.

Кроме должностных лиц, в штате этих органов находятся также такие категории лиц, как служащие. Им не присваиваются ранги, они не приносят Присягу должностного лица местного самоуправления (далее – Присяга).

Служащим надбавка за выслугу лет причитается согласно Положению о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам органов исполнительной власти и других государственных органов, утвержденному постановлением КМУ от 20.12.93 г. № 1049 (далее – Положение № 1049).

После внесения изменений в Порядок № 283 постановлениями КМУ от 10.11.94 г. № 758 и от 08.06.95 г. № 397 для служащих, которые при продвижении по службе заняли должности госслужащих, стаж госслужбы для предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска и назначения пенсии госслужащего исчисляется со дня назначения на должность госслужащего. Определено также, что стаж для выплаты надбавок за выслугу лет за период работы на должностях служащих исчисляется в соответствии с Положением № 1049, а за период работы на должностях госслужащих – в соответствии с данным постановлением (то есть до Порядка № 283), согласно постановлению КМУ от 08.06.95 г. № 397.

Из этого вытекает, что алгоритм исчисления стажа для служащего, который по установленной процедуре конкурса назначен на должность госслужащего или должностного лица местного самоуправления, становится другим. В многочисленных письмах Нацгосслужбы объясняется, что продвижением по службе является непосредственный переход с должности служащего на должность госслужащего в период работы в гос-
органах, предусмотренных в п. 2 Порядка № 283 и приложении к нему.

На сегодня непонятно, следует ли осуществлять исчисление стажа для определения права на получение надбавки за выслугу лет тем служащим, которые продвинуты по службе, то есть стали должностными лицами местного самоуправления. В частности, следует ли им начислять эту надбавку в период работы служащим на должностной оклад, а после приобретения статуса должностного лица – учитывать ранее приобретенный стаж служащего и продолжать исчислять его дальше, при этом надбавку начислять уже на две составляющие – на должностной оклад с учетом ранга.

На практике возникают ситуации, которые из-за неурегулированности законодательных и нормативно-правовых актов разрешить сложно. Речь идет о том, что в действующем после вступления в силу Законом № 889 Порядке № 229 четко не определено, каким решением Кабмина урегулирован на данное время порядок исчисления стажа для выплаты надбавки за выслугу лет тем, кто работает или служит в органах местного самоуправления.

Есть только ссылка, что в стаж госслужбы засчитывается, в частности, время пребывания на должностях в органах местного самоуправления, предусмотренных Законом № 2493. Кроме того, в п. 8 Порядка № 229 указано: стаж госслужбы за периоды работы (службы) до вступления в силу Закона № 889 исчисляется в соответствии с п. 8 раздела ХІ «Заключительные и переходные положения» Закона № 889. Но Закон № 889 не регулирует отношения в органах местного самоуправления.

Следовательно, п. 8 упомянутого раздела Закона № 889 предусматривает исчисление стажа госслужбы за период работы (службы) до вступления в силу данного Закона в порядке и на условиях, установленных на то время законодательством.

Таким образом, законодательно урегулированы только нормы в части исчисления стажа госслужбы. Об органах местного самоуправления даже не упоминается.

Как представляется, важным является определение в соответствующем решении Кабмина правомерности применения к должностным лицам органов местного самоуправления норм Порядка № 229. Ведь им определен механизм исчисления стажа госслужбы. Особенности же для тех, кто служит в органах местного самоуправления, в нем не предусмотрены, в частности, относи-
тельно выборных должностей, должностей в созданных объединенных тергромадах и т. п.

Исходя из вышеизложенного, просим предоставить ответы со ссылкой на законодательные и нормативно-правовые акты, относительно порядка исчисления стажа и алгоритма начисления надбавок за выслугу лет в следующих ситуациях.

1. Бухгалтеру сельского совета (служащий) оплата труда осуществлялась в соответствии с прил. 55
к Постановлению № 268. Исходя из стажа работы на должности 13 лет, ему выплачивалась надбавка за выслугу лет в размере 20 % к должностному окладу согласно Положению № 1049. В условиях действия Закона № 889 в феврале 2017 г. после успешного конкурсного отбора лицо назначено на должность специалиста с присвоением ему 15-го ранга должностного лица местного самоуправления. Начиная с марта т. г., ссылаясь на прекрашение действия Порядка № 283, выплата надбавки за выслугу лет прекращена. С какого времени и на основании какого нормативно-правового акта лицу должна начисляться надбавка за выслугу лет?

2. Лицо занимало должность делопроизводителя исполкома поселкового совета (служащий). В августе 2016 года его избрали секретарем поселкового совета с принятием им Присяги, то есть фактически произошло продвижение по службе. Насколько правомерным в таком случае является исчисление стажа для выплаты надбавки за выслугу лет согласно нормам Закона № 889, то есть начиная с августа т. г.? Может ли быть засчитан в этот стаж раньше приобретенный лицом стаж служащего?

Вопросы, поднятые в данном запросе, являются актуальными и из-за того, что в проекте Закона № 2489 «О службе в органах местного самоуправления», принятом Верховной Радой под № 1849-VІІІ от 09.02.17 г. (далее – Проект № 2489), возвращенном с замечаниями Президента от 21.03.17 г., среди требований к профессиональной компетентности кандидата на занятие вакантной должности служащего местного самоуправления І и ІІ категорий содержится и требование относительно имеющегося стажа службы в органах местного самоуправления. В настоящее время исчислить корректно этот стаж проблематично.

Общие требования к установлению условий оплаты труда служащих и выборных должностных лиц будут определяться государством (ст. 44 и 76 Проекта № 2489), то есть, как и ранее, должны быть утверждены Кабмином решения, включая порядок исчисления стажа службы. Конечно, в нем и будут урегулированы проблематичные вопросы. А как действовать в настоящее время?

Ответ

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы в рамках полномочий рассмотрело ваше письмо от 30 июня 2017 года № 1034/0054, которое поступило от Секретариата Кабинета Министров Украины письмом от 12 июля 2017 года № 26060/1/1-17, относительно исчисления стажа работы в органах местного самоуправления.

Согласно статье 22 Закона Украины от 7 июня 2001 года № 2493-III «О службе в органах местного самоуправления» в стаж службы в органах местного самоуправления засчитывается период работы на должностях, на которые распространяется действие данного Закона, а также на должностях и в органах, время работы в которых засчитывается в стаж государственной службы.

Следовательно, положения указанного Закона не предусматривают принятия отдельного порядка относительно исчисления стажа службы в органах местного самоуправления.

Стаж государственной службы исчисляется в соответствии со статьей 46 Закона Украины от 10 декабря 2015 года № 889-УІІІ «О государственной службе» (далее – Закон) и Порядком исчисления стажа государственной службы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 года № 229.

Кроме того, пунктом 8 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона предусмотрено, что стаж государственной службы за периоды работы (службы) до вступления в силу данного Закона исчисляется в порядке и на условиях, установленных на то время законодательством.

Таким образом, стаж государственной службы и службы в органах местного самоуправления за периоды работы (службы, обучения) до вступления в силу Закона исчисляется в соответствии с законодательством, которое действовало до 1 мая 2016 года, а за периоды работы (службы, обучения) с 1 мая 2016 года – согласно статье 46 Закона и Порядку исчисления стажа государственной службы, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 года № 229.

Стаж государственной службы до вступления в силу Закона исчислялся в соответствии с Порядком исчисления стажа государственной службы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 3 мая 1994 года № 283 (далее – Порядок), приложениями к нему и другими нормативно-правовыми актами.

Пунктом 3 Порядка было предусмотрено, что в стаж государственной службы включается время работы на должностях служащих в органах, указанных в пункте 2 настоящего Порядка и приложениях к нему, если при продвижении по службе они заняли должности государственных служащих.

Продвижением по службе в понимании положений Порядка считается непосредственный переход с должности служащего на должность государственного служащего в период работы в государственных органах, которые предусмотрены в пункте 2 Порядка исчисления стажа государственной службы и приложениях к нему.

Статьей 1 Закона Украины от 16 декабря 1993 года № 3723-XII «О государственной службе» было определено, что государственная служба в Украине – это профессиональная деятельность лиц, которые занимают должности в государственных органах и их аппарате относительно практического выполнения задач и функций государства и получают заработную плату за счет государственных средств.

Эти лица были государственными служащими и имели соответствующие служебные полномочия.

До 1 мая 2016 года должности государственных служащих были отнесены к соответствующим категориям должностей статьей 25 Закона Украины от 16 декабря 1993 года № 3723-XII «О государственной службе». Отнесение имеющихся должностей государственных служащих, не перечисленных в данной статье, а также отнесение к соответствующим категориям новых должностей государственных служащих проводилось Кабинетом Министров Украины по согласованию с соответствующим государственным органом, то есть путем издания соответствующего акта Кабинета Министров Украины.

В то же время статьей 2 Закона Украины от 7 июня 2001 года № 2493-III «О службе в органах местного самоуправления» определено, что лицо, которое работает в органах местного самоуправления, имеет соответствующие должностные полномочия относительно осуществления организационно-распорядительных
и консультативно-совещательных функций и получает заработную плату за счет местного бюджета, является должностным лицом местного самоуправления.

Должности в органах местного самоуправления отнесены к соответствующим категориям должностям статьей 14 Закона Украины от 7 июня 2001 года № 2493-III «О службе в органах местного самоуправления».

Следовательно, должностные лица местного самоуправления не являются государственными служащими, а поэтому периоды работы на должностях служащих в органах местного самоуправления при переходе на должности, отнесенные к соответствующим категориям должностей органов местного самоуправления, не могут быть зачислены в стаж государственной службы.

Кроме того, замечаем, что внесение изменений в Порядок является невозможным, поскольку постановление Кабинета Министров Украины от 3 мая 1994 года № 283, которым он был утвержден, утратило силу 1 мая 2016 года.

Порядок исчисления стажа государственной службы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 года № 229, был разработан в соответствии с положениями статьи 46 Закона, которой предусмотрен исчерпывающий перечень периодов работы (службы, обучения), которые засчитываются в стаж государственной службы.

Указанный Порядок определяет только механизм исчисления стажа государственной службы.

Отдельно сообщаем, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти имеют лишь разъяснительный (информационный) характер и не устанавливают правовые нормы.

uteka.ua

Смотрите так же:

  • Что такое страховой стаж для льготной пенсии ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ПЕНСИЯХ Подписка на новости Письмо для подтверждения подписки отправлено на указанный вами e-mail. 20 июля 2017 Как узнать, сколько выработано льготной пенсии по северному стажу Страховая пенсия […]
  • Сумма осаго с октября 2014 ОСАГО. Изменения 2014 С 01 сентября 2014 года по 01.04.2015 года выплаты будут производиться в следующих размерах а)135 тысяч рублей - лицам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в случае смерти […]
  • Единый налог счет бухгалтерского Как отразить водный налог в бухгалтерском и налоговом учете Бухучет В бухучете водный налог учитывайте на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам». Для этого к нему откройте субсчет «Расчеты по водному налогу» (Инструкция к плану […]
  • Пенсия тракториста машиниста Дояркам и трактористам второй пенсии не дадут Дополнительные пенсионные льготы решили не предоставлять всем советским колхозникам. Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рассмотрел и рекомендовал палате отклонить […]
  • Мо рф военная пенсия Финансово-экономическая деятельность Пенсия за выслугу лет Категория получателей: военнослужащие, проходящие военную службу по контракту. Текст нормы: для военнослужащих, уволенных с военной службы по контракту и имеющих на день […]
  • Когда повысят пенсии сотрудников мвд в 2018 году Пенсии для сотрудников МВД в 2018 году Существуют категории служащих, пенсионное обеспечение которым назначается по отличным от большинства тружеников нормативам. К таковым относятся правоохранители, военнослужащие и служащие […]